Denne nettbutikken bruker cookies for å gjøre din handleopplevelse optimal. I denne forbindelse lagres sessions-opplysninger eller språkinnstillingen på din datamaskin. Uten cookies er funksjonene for nettbutikken begrenset. Hvis du ikke er enig, vennligst klikk her.

Din tekstilgrossist for markedsføring, fritid & yrke i Europa!

banner

Forretningsvilkår

L‑SHOP‑TEAM Norge AS c/o Ybin AS

§1 Generelt anvendelsesområde

 1. Disse salgs- og leveringsbetingelser pr. 1. januar 2019, anvendes i alle forretninger mellom L-SHOP-TEAM Norge A/S (heretter kalt L-SHOP) og samarbeidspartnere hos L-SHOP, (heretter kalt Partner) medmindre annet skriftlig er avtalt mellom L-SHOP og Partneren.
 2. En Partner er definert som: kommersielle forhandlere med fokus på tekstiler, primært innenfor bransjene: arbeidstøy, sportsartikler, reklamegaver samt tekstiltrykkere og broderifirmaer.
 3. Salgs- og leveringsbetingelsene utgjør sammen med L-SHOP’s tilbud og ordrebekreftelser det samlede avtalegrunnlag for L-SHOP’s salg og levering av produkter og tilknyttede ytelser til Partner (heretter kalt ”Avtalegrunnlaget”). Partners innkjøpsbetingelser trykt på ordrer eller på annen måte meddelt til L-SHOP utgjør ikke en del av Avtalegrunnlaget.
 4. Enhver fravikelse av disse betingelser krever, at en tegningsberettiget person hos L-SHOP har godkjent fravikelsen skriftlig.
 5. Rettslig relevante erklæringer og meddelelser, som skal avgis ifølge kontrakten fra deg til oss, skal være skriftlige for å være gyldige. (For eksempel: deadlines, feil, meddelelse om tilbaketrekning eller reduksjon). Meldinger sendt pr mail, fax eller ordinær post, er i denne avtale å anse som skriftlig avgitte meldinger.

§2 Tilbud, ordrebekreftelse, priser og betalingsbetingelser

 1. Våre tilbud er bindende i 14 dager fra tilbudsdatoen, medmindre annet fremgår av tilbudet. Det tas forbehold om prisstigninger og trykkfeil i kataloger, andre produktbeskrivelser eller dokumenter, herunder i elektronisk form. Hvis der i en bestemt sak ikke er avtalt annet, gjelder våre aktuelle priser ved avtalens inngåelse, AB lager, pluss merverdiavgift.
 2. En bestilling av varer fra en Partner anses for bindende fra mottakelsestidspunktet.
 3. En ordrebekreftelse fra L-SHOP skjer ved skriftlig ordrebekreftelse eller ved levering av varer. Hvis L-SHOP’s ordrebekreftelse ikke stemmer overens med Partners ordre eller Avtalegrunnlaget, og Partner ikke ønsker å akseptere de uoverensstemmende vilkår, skal denne meddele det til L-SHOP skriftlig senest 8 dager etter mottagelse av ordrebekreftelsen. I motsatt fall er Partner bundet av ordrebekreftelsen.
 4. En faktura sendes via E-mail som vedheftet PDF fil.
 5. Ved for sen betaling kreves forsinkelsesrenter med 18 % p.a. og late payment gebyr ihht forsinkelsesrentelovens bestemmelser. Forsinkelsesrentesatsen kan endres med en måneds skriftlig varsel. Forøvrig gjelder lov av 17.12.1976 nr 100 om forsinkelsesrenter. Gebyr for purring(er) og inkassovarsel, kreves i henhold til inkassoloven, lov av 13.5.1988 nr 26, med tilhørende forskrifter.
 6. Foreligger det rimelig tvil om Partnerens evne til å betale, er L-SHOP berettiget til å redusere kredittid, kreve betaling på forhånd eller kreve sikkerhet for fremtidige leveranser, jfr kjøpsloven av 13.5.1988 nr 27 §§ 61 til og med 63, samt dekningsloven, lov av 8.6.1984, kapittel 7.
 7. Kommer Partner etter kjøpets avslutning under konkurs eller gjeldsforhandling, har L-SHOP, selv om det er gitt utsettelse med betalingen, rett til å holde varer tilbake eller, hvis den er avsendt fra leveringsstedet, hindre dens overgivelse til boet, inntil betryggende sikkerhet stilles for kjøpesummens betaling til forfallstid. Er tiden for leveringen kommet, og boet ikke på selgerens oppfordring stiller sådan sikkerhet, kan L-SHOP heve kjøpet. Disse bestemmelsene kommer også til anvendelse, hvis det etter kjøpets avslutning, eller kjøperen ved tvangsinndrivelse er funnet å mangle midler til å betale sin gjeld eller på annen måte dekke sine gjeldsforpliktelser, eller han, om han er handlende, har stanset sine betalinger, eller hans formuesforhold for øvrig viser seg å være slik, at han må antas, å ville være ute av stand til, at betale kjøpesummen, når den forfaller til betaling.
 8. For kontrakter hvor en spesialtilpasset produksjon av varene er avtalt, og hvor Partner kommer under konkurs eller gjeldsforhandling som angitt ovenfor etter kjøpets avslutning, kan L-SHOP heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

§3 Fraktbetingelser

 1. Frakten omfatter alle sedvanlige omkostninger ved pakning, leveringsdokumenter, transport- og leveringsomkostninger med normal levering. Hvis det fra Partners side er anmodet om ekspresslevering eller en annen lignende leveringsservice, skal de omkostninger som følger dekkes av Partneren.
 2. Fraktbetingelser ved delleveringer:
  • Hvis en vare ved bestillingen er i restordre, og Partneren ønsker løpende levering i takt med varenes fremkomst til L-SHOP, skal Partneren selv betale for frakten på alle leveranser.
  • Hvis en vare er komplett på lageret ved bestillingen, men ved pakning likevel er i restordre, og Partneren ønsker løpende levering i takt med varenes ankomst til L-SHOP, da betaler Partneren for de øvrige delleveranse.

§4 Leveringstid og forsinkelser

 1. Leveringsdatoer er estimerte og ikke bindende, medmindre annet skriftlig er avtalt mellem Partner og L-SHOP.
 2. Misligholdelse av levering er underlagt den gjeldende lovgivning. Partner skal kreve retting og l-Shop skal ha rett til å gjennomføre retting innen mislighold kan gjøres gjeldende.
 3. Ved uaktsom overtredelse av en ellers uttrykkelig avtalt bindende frist, eller hvis L-SHOP av en annen grunn er forsinket, er Partner pliktig til å gi en rimelig frist for at L-SHOP kan gjennomføre sin leveranse. Utløper fristen uten at levering har skjedd, kan Partner heve avtalen. Hvis L-SHOP ikke kan oppfylle bindende leveringsfrist pga årsaker, som er utenfor vår kontroll, vil L-SHOP straks informere om forventet ny leveringstid. Hvis utførelsen ikke er mulig innenfor den nye leveringsperiode, har L-Shop rett til å tilbakekalle hele eller en del av kontrakten. Er varene eventuelt allerede betalt, refunderer L-Shop pengene.
 4. Hvis det feilslåtte leveringsforsøk tjente til avhjelp av en fristoverskridelse, som L-SHOP hefter for, og som utgjør en vesentlig kontraktmessig eller annen rettslig forpliktelse, er L-SHOP ansvarlig for dette i henhold til den gjeldende lovgivning. I tilfelle av simpel uaktsomhet er L-SHOP’s ansvar dog begrenset til påregnelige og typiske skader, som følge av fristoverskridelsen. Ved en vesentlig kontrakts forpliktelse skal forstås en forpliktelse, som har vært bestemmende for Partners inngåelse av kontrakten.
 5. L-SHOP bærer ikke ansvar for forsinket levering, uansett om forsinkelsen skyldes forsinkelse eller restordre hos produsenten eller andre forhold, som ligger utenfor L-SHOP’s kontroll.

§5 Levering, risikoovergang, aksept, mislighold av aksept

 1. Leveranser skjer ab lager for Partnerens regning og risiko, med en speditør etter vårt valg. Risikoen for levering overgår til Partner, når varene overlates til speditøren.
 2. Ved mottakelse skal Partner kontrollere de leverte varer. Transportskader skal anmeldes på dagen for mottakelsen av leveransen både til speditøren samt til L-SHOP. Reklamasjon av skjulte transportskader, som ikke oppdages, eller som ikke kunne oppdages ved mottakelsen av leveransen, skal skje så snart det er mulig og under alle omstendigheter senest en uke fra mottagelsen av leveransen. Reklamerer Partner ikke innenfor de angitte tidsfrister, mister Partner sin rett til å gjøre krav gjeldende mot speditøren og/eller L-SHOP.

§6 Varelagerpant

 1. L-SHOP kan som et ledd i kontrakten kreve avtalt, at L-SHOP skal ha første prioritets pant i Partners varelager. Partner plikter i så fall å undertegne nødvendige dokumenter. Varelagerpantavtalen skal tinglyses i Løsøreregisteret. Partner dekker tinglysningsgebyr.

§7 Reklamasjon

 1. Såfremt den leverte vare, avtalt mellom Partner og L-SHOP, ikke oppfyller de forventede egenskaper eller generelt ikke er egnet til den påtenkte bruk, er L-SHOP forpliktet til en etterlevering. Dette gjelder dog ikke, hvis L-SHOP lovmessig er berettiget til å nekte den supplerende ytelse. Partner skal innrømme L-SHOP en rimelig frist til etterlevering.
 2. Reklamasjonskrav forutsetter at Partner har overholdt sin plikt til å undersøke varen umiddelbart etter mottakelsen. Klager over skjulte feil og mangler skal fremsettes innen rimelig tid, dog senest innen 8 dager etter faktureringsdato, og forutsetter således Partners supplerende dyptgående undersøkelse av varer etter mottakelsen. Det er Partners ansvar å sørge for at varene blir undersøkt for feil og mangler før eventuell etterbehandling (broderi, print, etc.), uansett om varene skal sendes direkte til en tredje part.
 3. Defekte varer skal sendes til oss på et avtalt tidspunkt til et avtalt sted. Hvis varen allerede er levert eller distribueres til flere mottakere, vil omkostningene til forsendelse av defekte varer være oss uvedkommende. Ved hver returnering skal anvendes og vedlegges L-SHOP’s returformular.
 4. Partner er ikke berettiget til at redusere kjøpsprisen eller heveavtalen, før L-SHOP har etterlevert en ny vare eller foretatt retting av den defekte vare. Hvis utbedringen/etterleveringen mislykkes tre ganger, har Partner rett til at få redusert kjøpsprisen eller heve kjøpet.
 5. Erstatningskrav for en defekt vare er kun gyldig, hvis den etterfølgende etterlevering mislykkes, forutsatt, at Partner har lidt et dokumentert økonomisk tapt og den sviktende etterlevering kan tilregnes L-SHOP som uaktsom eller forsettlig.

§8 Varer – Retur

 1. Retur av ubrukte, ubearbeidede varer aksepteres, hvis leveringen ikke er skjedd for mer enn fire uker siden, medmindre varene ikke er returnerbare ifølge nedenstående pkt. 8.2.
 2. Følgende kan ikke returneres:
  • Individuelt innpakkede skjorter fra produsentens side, samt bluser/skjorter, som er tatt ut av originalemballasjen
  • Undertøy og strømper
  • Varer, som er bearbeidet, f.eks. med trykk, broderi, stonewashed og lignende
 3. De returnerte varer skal ledsages av L-SHOP’s returformular i utfylt stand. Mangler formularet, avvises returneringen. Ved samlet returnering av flere leveringer kreves hver følgeseddel-nummer påført Returformular.
 4. Hvis årsaken til returen er L-SHOP’s feil.
  • L-SHOP arrangerer gjerne avhenting av varene. Download/last ned et returformular og send det til info@l-shop-team.dk. Partner vil deretter motta et returformular i godkjent stand, som skal vedlegges returvarene.
  • Hvis Partner selv vil sende varene i retur, vær da oppmerksom på at L-SHOP ikke kan motta pakker i oppkrav, da disse vil bli avvist av varemottakelsen. Hvis det er en berettiget retur, vil du motta en kreditnota på varenes verdi samt eventuelle forsendelsesomkostninger. L-SHOP refunderer ikke for retur via express/kurer og lignende.
 5. Hvis årsaken til retur er Partners feil.
  • Partner kan selv sende varene i retur (ikke pr. oppkrav!), eller L-SHOP kan hente varene for din regning. L-SHOP aksepterer kun varer i retur i ubrukt stand og ikke varer nevnt under pkt. 8.2. Retur skal skje senest 6 uker etter levering. Ekspedisjonsgebyr utgjør 25 % av fakturabeløpet. Etter mottakelse krediteres 75% av prisen (minimumsbeløp NOK 150,00).
  • Hvis det under særlige omstendigheter er inngått en returavtale for så vidt angår innpakkede skjorter og bluser som er tatt ut av originalemballasjen, erstattes kun 50% av fakturabeløp.

§9 Fargenavn, størrelse samt spesifikasjoner.

 1. Fargenavn og spesifikasjoner i våre publikasjoner (katalog, Internett, m.v.) er ikke vedtatte standarder.
 2. Konklusjoner om visse dimensjoner eller farger er umulige på bakgrunn av disse opplysninger. Selv innenfor et merke kan forskjellige produkter (f.eks, polo og t-shirt) med samme størrelse ha helt forskjellige dimensjoner. Især de såkalte Slim-Fit / Body-Fit-shirts reflekterer ikke nødvendigvis unisex produkter i samme merke eller størrelser. Ved herre- og dameskjorter vil målskalaen være tilpasset hvert kjønn.
 3. Ved forskjellige artikler og merker, kan det være fargeforskjell i samme farge. Farger som er trykt i katalogen vil se forskjellig ut alt etter lyskilder. En trykt katalog avspeiler derfor ikke den ekte tekstilfarge. Variasjoner i størrelser og farger begrunner derfor generelt ingen mangels krav. Varereturnering i henhold til § 8 forblir upåvirket. Det bemerkes uttrykkelig at alle tekstilvarer av bomull eller en blanding av bomull-polyester skal vaskes før bruk, på grunn av de (helt uskadelige) kjemiske rester i tekstiler, som kan føre til kjemiske reaksjoner pga. svette under UV eksponering. Dette kan resultere i endring av fargene, noe som forblir selv etter etterfølgende vask. Klager over dette er generelt utelukket.

§10 Andre former for ansvar

 1. Medmindre annet er anført i disse salgs- og leveringsbetingelsene, hefter L-SHOP for ethvert mislighold av kontraktsrettslige og ikke-kontraktsrettslige forpliktelser i henhold til relevante lovbestemmelser, dog er L-SHOP kun erstatningspliktige, såfremt Partner har lidt et økonomisk tap, og skaden kan tilregnes L-SHOP som forsettlig eller grovt uaktsom.
 2. For mislighold ved simpel uaktsomhet, hefter L-SHOP dog også, men kun for skader
  1. På liv, lemmer eller helbred
  2. Som følge av mislighold av en vesentlig kontraktsforpliktelse, dvs. en forpliktelse, som har vært bestemmende for Partners inngåelse av kontrakten. I dette tilfelle er L-SHOP sitt ansvar begrenset til godtgjørelse for påregnelige og typisk forekommende skader som følge av misligholdet.
 3. De i pkt. 10.2.2 anførte ansvarsbegrensninger gjelder ikke, hvis L-SHOP forsettlig har skjult en defekt eller har gitt en garanti for kvaliteten av varene. Det samme krav gjelder for Partner i henhold til lov om produktansvar, lov av 23.12.1988 nr 104.
 4. Såfremt mislighold av en forpliktelse, ikke gir seg utslag i en mangel ved varen, kan Partner kun heve kontrakten, hvis L-SHOP ilegges ansvar for forsømmelse, dvs. hvis misligholdet kan tilregnes L-SHOP som forsettlig eller grovt uaktsom.
 5. Uansett eventuelle motstående vilkår i Avtalegrunnlaget er L-SHOP ikke ansvarlig overfor Partner for indirekte tap, herunder tap av produksjon, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaket forsettlig eller grovt uaktsomt.

§11 Frist for fremsettelse av krav

 1. Kontraktspartnernes gjensidige krav, eller eventuelle krav om sikkerhetsstillelse i forhold til tredjemann, skal – medmindre annet er avtalt - for å kunne opprettholdes fremsettes innenfor de frister, som fremgår av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dog skal krav, som grunner seg i materialfeil eller mangler fremsettes innen ett år etter leveringen.

§12 Motregning og tilbakeholdsrett

 1. Partner er kun berettiget til at motregne i L-SHOP’s krav, såfremt motkravet enten er klar til å kunne fremsettes, eller L-SHOP har anerkjent det, eller motkravet er ubestridt. Dette gjelder også hva angår krav utsprunget av Partners klager eller innsigelser.
 2. Partner kan kun utøve tilbakeholdsrett, såfremt den tilbakeholdte ytelse springer ut av samme kjøpsavtale som motytelsen.

§13 Immaterielle rettigheter

 1. Eiendomsrett. Den fulle eiendomsrett til alle immaterielle rettigheter vedrørende produkter og tilknyttede ytelser, herunder patenter, design, varemærker og opphavsrettigheter, tilhører L-SHOP. Krenkelse av tredjemands rett:
 2. Partner hefter alene for krenkelse av tredjemanns immaterielle rettigheter i forhold til L-SHOP, hvis den er en følge av en kontrakt mellom Partner og L-SHOP. Partner er i så fall pliktig til å holde L-SHOP skadefri for ethvert krav fra tredjemann i anledning av krenkelsen.

§14 Produktansvar

 1. L-SHOP og Partner er som mellomhandlere ansvarlige for produktansvar med hensyn til leverte produkter i det omfang et slikt ansvar følger av lovgivningen.
 2. Såfremt produkter, som ved feil eller uhensiktsmessig bruk kan påføre sluttkunden skader, ikke allerede er merket tydelig på produktet eller emballasjen med opplysning om korrekt og hensiktsmessig bruk, er det Partners ansvar å sikre, at slik merking skjer innen levering til sluttkunden. Er slik merking ikke gjort, kan Partner ikke gjøre regresskrav gjeldende mot L-SHOP vedrørende levering av produktene.

§15 Taushetsplikt.

 1. Partner må ikke viderebringe, bruke eller sette andre i stand til at bruke L-SHOP’s Forretningshemmeligheter eller andre opplysninger uansett art, som ikke er offentlig tilgjengelige.
 2. Partner må ikke på utilbørlig måte skaffe seg eller forsøke å skaffe seg kjennskap til eller rådighet over L-SHOP’s fortrolige opplysninger som beskrevet i pkt. 15.1. Partner skal omgås og oppbevare opplysningene forsvarlig for å unngå, at de utilsiktet kommer til andres kunnskap.
 3. Partners forpliktelser etter denne paragraf gjelder under partenes samhandel og uten tidsbegrensning etter samhandelens opphør uansett årsaken til opphøret.

§16 Uvirksomme regler m.m.

 1. Skulle enkelte bestemmelser i disse salgs- og leveringsbetingelsene helt eller delvis vise seg å være uvirksomme eller regellogisk mangelfulle, forblir de øvrige bestemmelsene, eller deler derav, gyldige. Den til enhver tid relevante gjeldende lovgivning trer da i stedet for de førstnevnte bestemmelser.

§17 Lovvalg og verneting

 1. Lovvalg. Partenes samhandel er i alle henseender underlagt norsk rett.
 2. Verneting. Enhver tvist, som måtte oppstå i forbindelse med partenes samhandel, skal avgjøres ved norsk domstol, og partene vedtar Oslo forliksråd/Oslo tingrett som verneting for enhver tvist mellom partene som skal behandles av domstol.

Sted, dato 2022-04-29